Eesti Keele Instituut
 
 


Abstracting/Indexing
Editorial board
Style sheet
Instructions for reviewers
Subscription
Editorial address
Open access
University of Tartu Press


List of issues (full texts)
>>ESUKA - JEFUL 1 - 1 2010
>>ESUKA - JEFUL 1 - 2 2010
>>ESUKA - JEFUL 2 - 1 2011
>>ESUKA - JEFUL 2 - 2 2011
>>ESUKA - JEFUL 3 - 1 2012
>>ESUKA - JEFUL 3 - 2 2012

Current issue
ESUKA - JEFUL 4 - 1 2013

ESUKA - JEFUL 1 - 1 2010

Guest Editor Silvi Tenjes (University of Tartu)

Contents

Raili Pool. Eesti keele teise keelena uurimine Tartu Ülikoolis – hetkeseis ja perspektiivid

Silvi Tenjes, Triin Lõbus, Leila Kubinyi, Ingrid Rummo, Dmitri Kulakov, Eva Ingerpuu-Rümmel. Multimodaalne suhtlus keeleõppe ja –kasutuse teenistuses

Enn Ernits. Vadja kirjaviisist ja sõnaloomest

Tiiu Salasoo. Laste esimesed eestikeelsed omadussõnad

Valentina Štšadneva, Eve Raeste. Kakskeelse oskussõnastiku koostamise teoreetilisi vaatenurki ja praktilisi lahendusi

Tatiana Zirnask. Rõhk ja kestus mokša keele Kesk-Vadi murdes

Maarika Teral, Mari Allik. Eesti keelekogukonna säilmisest Taanis
 


Peer reviewed
JEFUL cover 1

 

Design and cover by
Sander Samuel

Publication frequency
At least twice a year
in June and December

Language
English, Estonian or exceptionally some other Finno-Ugric language

ISSN-L 1736-8987
ISSN 1736-8987 (Print)
ISSN 2228-1339 (Online)

 

University of Tartu