Eesti Keele Instituut
 
 


Abstracting/Indexing
Editorial board
Style sheet
Instructions for reviewers
Subscription
Editorial address
Open access
University of Tartu Press


List of issues (full texts)
>>ESUKA - JEFUL 1 - 1 2010
>>ESUKA - JEFUL 1 - 2 2010
>>ESUKA - JEFUL 2 - 1 2011
>>ESUKA - JEFUL 2 - 2 2011
>>ESUKA - JEFUL 3 - 1 2012
>>ESUKA - JEFUL 3 - 2 2012

Current issue
ESUKA - JEFUL 4 - 1 2013

ESUKA - JEFUL 1 - 2 2010

Guest Editor Ilona Tragel (University of Tartu)

Contents

Tabula gratulatoria

Mati Erelt. Helle Metslang 60

Reili Argus. Mida teeb tegema-verb hoidjakeeles

Rogier Blokland, Petar Kehayov. Vene keele mõjust eesti keeles

Mati Erelt. Vastandavatest sidesõnadest eesti keeles

Pille Eslon, Katre Õim. Objektikäände kasutamisest sageduse ja markeerituse seisukohalt

Riho Grünthal. Sijasynkretismi morfologian koetinkivenä

Külli Habicht, Pille Penjam, Ilona Tragel. Kas tahtma tahab abiverbiks?

Leelo Keevallik. Hinnangu grammatikast

Annika Kilgi. Tuleviku tulekust: tulevikulisuse väljendamisest meie esimestes piiblitõlgetes

Ago Künnap. Eestlaste ja eesti keele päritolust: vahekokkuvõtteks

Marja Leinonen. Tytöntyllerö ja pojanjolppi suomessa ja virossa

Liina Lindström ja Virve Vihman. Ise ise

Renate Pajusalu ja Karl Pajusalu. Konditsionaal relatiivlauses

Helen Plado. Eesti keele da-infinitiivis öeldisverbiga tingimuslaused

Kristiina Ross. Verba dicendi, sentiendi et sciendi ja neid sisaldavad konstruktsioonid 17. sajandi ja 18. sajandi alguse kirjakeeles

Heete Sahkai, Kadri Muischnek. Liitpredikaadid leksikoni-grammatika kontiinuumil: konstruktsioonide produktiivsusest verbiga minema moodustatud liitpredikaatide näitel

Helena Sulkala. Työpaja heitethiin yhtheiselä tansila. - Keelekontaktid ja meänkeel

Hannu Tommola. Suunta ja muutos. Havaintoja viron ja suomen liikeverbeistä


Peer reviewed
JEFUL cover 1

 

Design and cover by
Sander Samuel

Publication frequency
At least twice a year
in June and December

Language
English, Estonian or exceptionally some other Finno-Ugric language

ISSN-L 1736-8987
ISSN 1736-8987 (Print)
ISSN 2228-1339 (Online)

 

University of Tartu