Eesti Keele Instituut
 
 


Abstracting/Indexing
Editorial board
Style sheet
Instructions for reviewers
Subscription
Editorial address
Open access
University of Tartu Press


List of issues (full texts)
>>ESUKA - JEFUL 1 - 1 2010
>>ESUKA - JEFUL 1 - 2 2010
>>ESUKA - JEFUL 2 - 1 2011
>>ESUKA - JEFUL 2 - 2 2011
>>ESUKA - JEFUL 3 - 1 2012
>>ESUKA - JEFUL 3 - 2 2012

Current issue
ESUKA - JEFUL 4 - 1 2013

ESUKA - JEFUL 3 - 2 2012

Special issue "Passion for language"

Guest editors Raili Pool and Silvi Tenjes (University of Tartu)

 

Contents

Eva Ingerpuu-Rümmel. Teadmise esiletulemine võõrkeeletunni multimodaalses suhtluses

Lea Jürgenstein. Koodivahetusest Peterburi vanema põlvkonna eestlaste keelekasutuses

Jelena Kallas, Maria Tuulik ja Madis Jürviste. Leksikograafilise tarkvara Sketch Engine eesti keele moodul

Tiina Kikerpill. Enesevaatlus lugemistesti valiidsuse uurimisel

Sirje Kupp-Sazonov. Vene-eesti tõlgete mõjust eesti keele minevikuvormide kasutamisele mõningate Boris Akunini teoste näitel

Diana Maisla. Eesti mineviku liitvormide kasutamisest õppijakeele korpuse materjali põhjal

Raili Pool ja Renate Pajusalu. Liikumissündmused eesti keele õppijate kirjalikes narratiivides

Maarika Teral ja Sirje Rammo. Arvutipõhine keeleõpe ja eesti keele e-kursused algajatele


Peer reviewed
JEFUL cover 1

 

Design and cover by
Sander Samuel

Publication frequency
At least twice a year
in June and December

Language
English, Estonian or exceptionally some other Finno-Ugric language

ISSN-L 1736-8987
ISSN 1736-8987 (Print)
ISSN 2228-1339 (Online)

 

University of Tartu