Eesti Keele Instituut
 
 


Abstracting/Indexing
Editorial board
Style sheet
Instructions for reviewers
Subscription
Editorial address
Open access
University of Tartu Press


List of issues (full texts)
>>ESUKA - JEFUL 1 - 1 2010
>>ESUKA - JEFUL 1 - 2 2010
>>ESUKA - JEFUL 2 - 1 2011
>>ESUKA - JEFUL 2 - 2 2011
>>ESUKA - JEFUL 3 - 1 2012
>>ESUKA - JEFUL 3 - 2 2012

Current issue
ESUKA - JEFUL 4 - 1 2013

ESUKA - JEFUL 4 - 1 2013

 

Special issue "Teoreetilisest keeleteadusest Eestis III"

Guest editors Ilona Tragel, Ann Veismann and Piret Piiroja (University of Tartu)

 

Contents

Ilona Tragel, Ann Veismann ja Piret Piiroja. Saateks erinumbrile „Teoreetilisest keeleteadusest Eestis III”

Ilona Tragel, Ann Veismann ja Piret Piiroja. Introduction to the special issue “Theoretical linguistics in Estonia III”

Jane Klavan, Ann Veismann ja Anni Jürine. Katselised meetodid tähenduse uurimisel

Liina Lindström ja Piia Taremaa. Semantilised rollid keeleuurimise vahendina

Miina Norvik ja Piret Piiroja. Aeg ja aspekt

Geda Paulsen. Keel meeles: kontseptuaalsest semantikast

Maarja-Liisa Pilvik. Tähelepanu akendamine

Külli Prillop. Optimaalsusteooria fonoloogias

Nele Salveste. Kõnetaju kategoriaalsus ehk hüpotees sellest, kuidas me keelelisi üksusi tajume

Mariko Faster ja Evar Saar. Looma- ja linnunimetused kohanimedes ja nimeandmispõhimõtted

Helen Hint, Maria Reile ja Renate Pajusalu. Kontekst ja viitamine: argivestlused, legod ja narratiivid

Kristel Uiboaed. Kollostruktsioonilised meetodid ja konstruktsioonilise varieerumise tuvastamine

Annika Valdmets ja Külli Habicht. Episteemilistest modaalpartiklitest eesti kirjakeeles

 

 

 


Peer reviewed
JEFUL cover 1

 

Design and cover by
Sander Samuel

Publication frequency
At least twice a year
in June and December

Language
English, Estonian or exceptionally some other Finno-Ugric language

ISSN-L 1736-8987
ISSN 1736-8987 (Print)
ISSN 2228-1339 (Online)

 

University of Tartu